پادکست «پادسی» ؛ معرفی پادکست انگیزشی و توسعه فردی - اپیزود ششم

پادکست «پادسی» ؛  معرفی پادکست انگیزشی و توسعه فردی  - اپیزود ششم

پادکست «پادسی» ؛ معرفی پادکست انگیزشی و توسعه فردی - اپیزود ششم

در این قسمت پادسی به بررسی بهترین پادکست های انگیزشی و روانشناسی می پردازیم.